فایل فروشی : نقش مدیریت توزیع آب در توسعه فضاهای سبز شهری مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 کرمانشاه


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      114 فهرست مطالب تقدیر و تشکر: 3 فصل اول: کلیات پژوهش… 10 1-1-مقدمه: 11 2-1-بيان مسأله: 11 3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش: 12 4-1-اهداف پژوهش : 12 1-4-1-هدف کلی : 12 2-4-1- اهداف ویژه و کاربردی : 13 5-1-  سؤالات تحقیق: 13 6-1-  فرضيه‏هاي تحقیق: 13 7-1- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات : 14 1-7-1-مدیریت آب : 14 2-7-1-توسعه فیزیکی فضاهای سبز : 14 ب- بيان متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی: 15 فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش… 16 -بخش اول:مدیریت منابع آب.. 17 1-2-مقدمه. 17 2-2-تاریخچه مدیریت منابع آب.. 17 3-2-هدف های توسعه و مدیریت منابع آب.. 20 4-2-تعریف های عمده در برنامه ریزی منابع آب.. 21 5-2-فرایند کلی برنامه ریزی و مدیریت منابع آب.. 22 6-2-نقش پروژه های برنامه ریزی منابع آب.. 23 7-2- دسترسی به آب.. 25 8-2- مفهوم مدیریت به هم پیوسته منابع آب (IWRM) 27 9-2- اهمیت IWRM… 29 10-2-مسائل اساسی در مدیری …