فایل فروشی : تاثير بنيان هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان در بانک مسکن استان کرمانشاه در سال 1391


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      184 فهرست مطالب   فصل اول: کلیات.. 1 1-1-مقدمه : 2 1-2-بيان مسأله: 3 1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 5 1-4- اهداف پژوهش : 7 1-4-1-هدف کلی: 7 1-4-2- اهداف جزئی.. 7 1-4-3- هدف كاربردي، 7 1-5- فرضيه‏هاي تحقیق: 7 1-6- متغيرهاي تحقيق: 8 1-6-1- مدل پیشنهادی پژوهش: 9 1-7-تعاریف مفهومی: 9 فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 12 2-1-مبانی نظری: 12 2-2-ابعاد فلسفه بازاريابي رابطه مند : 21 2-2-1-بُعد تاکتيکي: 21 2-2-2-بُعد استراتژيک: 21 2-2-3- بُعد فلسفي: 21 2-3-بنيان هاي بازاريابي رابطه مند از ديدگاه مورگان و هانت: 22 2-3-1-اعتماد. 22 2-3-2-تعهد. 22 2-3-3-ارتباطات 23 2-3-4-مديريت تعارض… 23 2-4- سیر تاریخی آميخته بازاريابي تا بازاريابي رابطه مند. 23 2-4-1-دانش اقتصادي ارتباط با مشتري.. 24 2-5- مزاياي بازاريابي رابطه مند. 25 2-6-بازاريابي رابطه مند در سطح جهاني. 26 2-7-فلسفه رابطه مندی و تشریح ابعاد آن. 27 2 …