فایل فروشی : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی شرکتهای دولتی و خصوصی شهر پاوه


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      124 فهرست مطالب تقدیر و تشکر تقدیم فصل اول:کلیات پژوهش 1-1-مقدمه 2-1-بيان مسأله 3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش 4-1- اهداف پژوهش هدف کلی اهداف جزیی 5-1-  فرضيه‏هاي تحقیق فرضیه اصلی پژوهش فرضیات فرعی پژوهش 6-1-روش شناسی پژوهش 7-1-قلمرو زمانی و مکانی تحقيق 8-1-مدل پیشنهادی  و متغییرهای پژوهش فصل دوم:ادبیات پژوهش 2-1-مقدمه بخش اول سرمایه های فکری 2-2- تعاريف مختلف انديشمندان از سرمايه اجتماعی   2-3-مباني نظري 2-3-1-  سرمايه انساني 2-3-2-  سرمايه ساختاري 2-3-3- سرمايه مشتري 2-4- سرمايه مشتري به عنوان ميانجي 2-5- دارايي هاي سازماني 1- دارايي هاي مشهود 2- دارايي هاي نا مشهود 2-5-1- دانش 2-5-2- دانش، بنيان سرمایه هاي فكري 2-5-3- مفهوم دانش 2-5-4- سرمايه اجتماعی 2-6- طبقه بندي سرمايه اجتماعی   2-6-1- دانش و يادگيري 2-6-2-مديريت دانش 2-6-3- مديريت نو آوري 2-6-4- بازارهاي سرمايه 2-6-5- …