فایل فروشی : بررسی رابطه بین فرهنگ بیمه ای جامعه بر رشد صنعت بیمه(مطالعه موردی بیمه ایران در شهر کرمانشاه)


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      91 فهرست مطالب تقدیم به… ‌ج تقدیر و تشکر: ‌د فصل اول: کلیات پژوهش…. 1 1-1-مقدمه: 2 1-2-بيان مسأله : 3 1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش : 7 1-4- اهداف پژوهش…. 8 1-4-1-هدف کلی: 8 1-4-2-اهداف فرعی: 8 1-5-مدل مفهومی پژوهش…. 8 1-6-تعریف متغیر های پژوهش…. 9 1-6-1-تعاریف مفهومی.. 9 1-6-1-1- تعریف فرهنگ… 9 1-6-1-1- ریسک… 10 1-6-1-1- نوآوری.. 10 1-6-1-1- اعتماد. 10 1-6-1-1- تبلیغات… 11 1-6-1-1- برند. 11 1-6-2-تعاريف عملیاتی: 11 1-7-سوالات پژوهش…. 12 1-8-فرضیات پژوهش…. 13 1-9- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 13 1-10-روش شناسی پژوهش…. 14 1-11-قلمرو تحقیق(زمانی، مکانی، موضوعی) 14 1-12-نوآوری تحقیق.. 14 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش…. 15 1-2-  مقدمه  16 2-2- مبانی نظری   16 2-3- نوآوری در بیمه. 19 2-3-1-مؤلفه هاي نوآوري.. 20 2-3-2-نوآوری و ریسک در بی …

فایل فروشی : عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند پوشاک در میان گروه سنی جوانان


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      98 فهرست مطالب تقدیر و تشکر: ‌ج تقدیم به… ‌د فصل اول : کلیات … 1 1-1-مقدمه: 2 1-1- بيان مسأله : 3 2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق : 3 3-1- اهداف تحقيق: 5 3-1-1-هدف کلی (اصلی): 5 3-1-2- اهداف جزیی: 5 4-1-  سؤالات تحقیق: 5 5-1-فرضيه‏هاي تحقیق: 5 6-1-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها: 6 7-1- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: 7 8-1- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): 7 فصل دوم : ادبیات پژوهش …. 10 1-2- مقدمه: 11 2-2-مبانی نظری: 12 2-2- عوامل مؤثر بر توانمندی های نام تجاری .. 21 1-2-2- وفاداری نام تجاری .. 21 2-2-2-  ارزش های مشتری پسند .. 22 3-2- مفاهیمی که نام تجاری یا برند به مشتری انتقال می دهد .. 23 1-3-2-ویژگی( Attribue ) . 23 2-3-2-مزایا( Benfits ) . 23 3-3-2- …

فایل فروشی : موانع جذب منابع ارزان قیمت در بانک توسعه تعاون


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      41 -1 مقدمه يكي از مهم‌ترين نهادهایي كه در جامعه امروز وجود دارد بانك است. بانك‌ها امروز به صورتی در زندگي روزمرّه افراد جامعه قرار گرفته‌اند كه تصوّر زندگي بدون بانك محال به نظر مي‌رسد. بانك كه با مفهوم پول گره محكمي خورده است، به‌سان قلبي مي‌ماند كه در رگهاي جامعه پول را به جريان مي‌اندازد. هرگونه تغيير و نابساماني اين قلب مي‌تواند جامعه را فلج كند. ما در زندگی روزانه خود به طور معمول با تعدادی از اعمال مربوط به بانک‌داری سروکار داریم و به همین دلیل واژه بانک برای ما نا‌آشنا نیست. داشتن حساب پس‌انداز در بانک‌ها، استفاده از وام‌های بانکی، استفاده از ایران چک، افتتاح حساب جاری (سپرده‌های دیداری) وامثال آنها از اعمال متداول ومعمولی است که بانک‌ها انجام می‌دهند.   مهم‌ترین رقم بدهی بانک‌ها، بدهی به صاحبان سپرده‌ها می‌باشد. به عبارت دیگر قسمت …

فایل فروشی : بررسی رابطة سبک های تفکر با میزان گرایش به سواد اطلاعاتی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      110 فهرست مطالب عنوان                                                                                                            صفحه چكيده …….م فصل یکم :کلیات پژوهش 1-1 مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………….. …

فایل فروشی : بررسی پاسخ های مصرف کننده به بازاریابی در رسانه های اجتماعی‎(مطالعه موردی بانکهای خصوصی شهر ایلام)


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      61 فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش… 11 1-1-مقدمه: 12 2-1-بيان مسأله : 14 3-1-اهمیت و ضرورت پژوهش : 15 4-1- اهداف پژوهش… 17 4-1-1-هدف کلی: 17 شناخت عوامل تاثیر گذار بر  پاسخ های مصرف کننده به بازاریابی در رسانه های اجتماعی.. 17 ‎4-1-2-اهداف جزیی: 17 5-1-فرضيه‏هاي پژوهش: 18 6-1- مدل پژوهش: 18 جدول 1-1-متغییرهای پژوهش… 19 1-6-1- تعاريف مفهومی: 19 1-6-2-تعاريف ‏ عملیاتی: 20 فصل دوم: ادبیات پژوهش… 22 1-2-مقدمه: 23 2-2-مفاهيم کليدی در بازاريابی اجتماعی.. 24 3-2-اجزای آميزه بازاريابی: 27 4-2-الگوهای عملياتی برای بازاريابی اجتماعی.. 28 5-2-مبناي اجتماعي بازاريابي.. 30 6-2-فلسفه هاي بازاريابي.. 31 7-2-مفهوم بازاريابي اجتماعي : 32 8-2- رويكرد فلسفي در بازاريابي اجتماعي.. 33 9-2- ماهيت بازاريابي اجتماعي.. 36 10-2-اهداف بازاريابي اجتماعي: 38 11-2- ديدگاه بازاريابي اجتماعي.. 40 12-2-آميزه بازاريابي …

فایل فروشی : بررسی پاسخ های مصرف کننده به بازاریابی در رسانه های اجتماعی‎(مطالعه موردی بانکهای خصوصی شهر کرمانشاه )


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      94 فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش… 1 1-1-مقدمه: 2 2-1-بيان مسأله : 3 3-1-اهمیت و ضرورت پژوهش : 6 4-1- اهداف پژوهش… 7 4-1-1-هدف کلی: 7 4-1-2-اهداف جزیی: 7 5-1-فرضيه‏هاي پژوهش: 7 6-1- تعاريف مفهومی: 8 بدست آوردن مشتری.. 9 حفظ مشتری.. 9 گسترش مشتری.. 9 1-6-1- تعاريف ‏ عملیاتی: 10             …

فایل فروشی : طراحی و تدوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی برای توسعه صنعت توریسم استان کرمانشاه


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      94 فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش… 8 1-1-مقدمه: 9 1-2-بيان مسأله : 10 1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش: 11 1-4- اهداف تحقيق: 12 1-4-1-هدف کلی: 12 1-4-2-اهداف جزیی: 12 1-4-3-هدف کاربردی: 12 1-5-  فرضيه‏هاي تحقیق: 12 1-6-مدل مفهومی: 13 1-7- تعريف واژه‏ها : 13 فصل دوم: ادبیات پژوهش… 16 2-1-مقدمه. 17 2-3-تاریخچه گردشگری.. 20 2-6-دلبستگی وزیبایی محل.. 26 -2-7 تأثیراقلیم و مکان در جذب گردشگر. 28 8-2-رقابت پذیری گردشگری.. 29 9-2-1-چارچوب استراتژي پورتر: 31 9-2-2-چارچوب استراتژي گيلبرت: 33 9-2-3-چارچوب استراتژي پون. 34 10-2-عناصر صنعت گردشگری.. 35 11-2-گونه شناسی صنعت گردشگری.. 40 11-2-آثار گردشگری.. 45 4-گردشگری وتوسعه. 57 12-2-گردشگری به عنوان یک صنعت.. 57 13-2-نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی.. 59 14-2-استراتژی های توسعه صنعت گردشگری.. 60 15-2-گردشگری و اقتصاد جهانی.. 63 16-2-صنعت گردشگری ایران. 7 …

فایل فروشی : بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      105 فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                 صفحه چکیده ……………………………………………….. …

فایل فروشی : ارائه الگویی برای تعیین ارزش طول عمر مشتری در بانک مهر اقتصاد در شهر کرمانشاه در سال 1391


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      166   فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش… 1 1-1-مقدمه: 2 2-1-بيان مسأله : 3 3-1-اهمیت و ضرورت پژوهش : 6 4-1- اهداف پژوهش.. 7 4-1-1-هدف کلی: 7 4-1-2-اهداف جزیی: 7 5-1-فرضيه‏هاي پژوهش: 7 6-1- تعاريف مفهومی: 8 بدست آوردن مشتری.. 9 حفظ مشتری.. 9 گسترش مشتری.. 9 1-6-1- تعاريف ‏ عملیاتی: 10 فصل دوم: ادبیات پژوهش… 11 1-2-مقدمه: 12 2-2-بیان مسئله: 13 2-3) ضرورت واهمیت تحقیق: 14 2-4-پیشینه پژوهش(داخلی و خارجی) 16 2-5) تعیین ارزش چرخه عمر مشتري( CLV) 22 2-6-بكار گيري مفهوم ارزش چرخه عمر مشتري در صنعت بانكي. 23 2-7-روش های متداول محاسبه CLV.. 29 2-8-کاربرد CLV در صنعت بانکداری.. 34 2-9-تحليل سودآوري مشتري در مقايسه با ارزش دوره عمر مشتري.. 35 2-10-مدل دو مرحله اي تحليل رفتار مشتري.. 37 2-11-رفتار مشتریان. 40 2-هماهنگ کردن مدل های RFM در مدل های CLV.. 46 4-فهم محدودیت های CLV و CE.. 48 5-فهم  حوزه …