فایل فروشی : اعتدال، مؤلفه‌ها و آثار آن در قرآن و حديث


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      135 چکیده با بررسی همه جانبه تعالیم وحی و رهنمودهای دینی در شریعت اسلام به خوبی این حقیقت استنباط مي‌شود که اسلام، نظام عالم را- که نظام احسن است- به عنوان نظامی اعتدالی معرفی نموده و انسان را در تمامی ابعاد و عرصه های زندگی، به میانه روی و اعتدال، فرا خوانده و در هر کار و هر خصلتی افراط وتفریط را امری ناپسند شمرده و او را بر حذر مي‌دارد. از منظر اسلام انسان كامل، معتدل‌ترين شخصيت در همه حوزه‌هاست. و داشتن روحیه‌اي معتدل و میانه رو در امورات دنیوی و اخروی مقبول ومطلوب شریعت اسلام بوده، بنابراین برای نیل به کمال مطلق و تقرب الی الله و زندگی سعادتمند در دنیا و آخرت، انسان باید اعتدال ومیانه روی را نصب العین زندگی خود قرار دهد وهرگز به افراط و تفریط گرایش پیدا نکند. بنابراین در اين پايان‌نامه سعي شده است كه به تعريف اعتدال در لغت و اصطلاح و واژگان مترادف و متضاد آن در قرآن و تبیین و توضیح مؤلفه‌‌هاي اعتدال در ا …

فایل فروشی : بررسی نگرش مصرف کنندگان و عوامل موثر در ایجاد نگرش مثبت در تبلیغات موبایلی در شرکتهای بیمه شهر قروه(مطالعه موردی بیمه ایران )


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      131 فهرست مطالب عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه فصل اول: کلیات پژوهش … 1 1-1-مقدمه: 2 1-2- بيان مسأله : 2 1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 4 1-4-اهداف تحقيق : 5 1-4-1-هدف اصلی .. 5 1-4-2- اهداف فرعی .. 5 1-5-فرضيه‏هاي تحقیق : 6 1-5-1-فرضیه اصلی .. 6 1-5-2- فرضیه های فرعی .. 6 1-6-مدل پژوهش: 6 1-7-تعريف واژه‏ها : 7 1-9-قلمرو زمانی: 8 1-10-قلمرو مکانی: 8 1-11-قلمرو موضوعی: 8 1-12- روش تحقیق: 9 فصل دوم: ادبیات پژوهش … 9 2-1-معرفی  تبلیغات .. 10 2-1-1-تاریخچه تبلیغات در ایران . 10 2-2-مکانیسم اثر گذاری تبلیغات بر مصرف کنندگان . 11 2-2-1-متغیرهای مکانیسم اثر گذاری تبلیغات .. 14 2-2-2- مزایای هدف گذاری تبلیغات .. 17 2-2-3-عوامل موفقیت این رسانه . 19 2-2-4-م …

فایل فروشی : بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه در سال 1139


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      234 فهرست مطالب عنوان ………………………………………………………………………………………………صفحه فصل اول: کلیات… 2 1-1-مقدمه: 3 2-1-بيان مسأله : 4 3-1- اهمیت و ضرورت تحقيق : 5 4-1-  اهداف تحقيق : 7 5-1-  فرضيه‏هاي تحقیق: 8 6-1- تعريف واژه‏ها: 8 6-1-1-تعاریف مفهومی.. 8 6-1-2-تعاریف عملیاتی.. 10 7-1-مدل نهایی پژوهش: 15 فصل دوم: ادبیات پژوهش…. 16 2-1-مقدمه: 17 2-2- بخش اول:مدیریت دانش…. 18 2-2-1-تعريف مديريت دانش…. 18 2-2-2-سير تحول مديريت دانش…. 20 2-3- مكاتب مديريت دانش…. 22 2-3-1-مكتب اقتصادي: 22 2-3-2-مكتب سازماني: 22 2-3-3-مكتب استراتژيك: 23 2-4- نقش سازمان ها در خلق دانش سازماني.. 24 2-5- تئوري دانش محور شركت… 25 2-6- عوامل مؤثر بر سهيم سازي دانش…. 27 2-7-  روش های  پياده سازی فناوري هاي دانش در سازمان هاي داخلي: 28 2-8- راهبرده …

فایل فروشی : موانع و محدودیتهای توسعه گردشگری شهر کرمانشاه


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      176   چکیده: ‌م فصل اول: کلیات تحقیق.. 1 1-1-مقدمه: 2 2-1- بيان مسأله: 3 3-1- اهمیت و ضرورت تحقيق : 4 4-1- اهداف تحقيق: 5 1-4-1-هدف اصلی پژوهش: 5 2-4-1-اهداف ویژه و کاربردی: 5 5-1-  سؤالات تحقیق: 6 1-5-1-سئوال اصلی: 6 2-5-1-سئوالات فرعی: 6 6-1-  فرضيه‏هاي تحقیق: 6 1-6-1-فرضیه اصلی: 6 2-6-1-فرضیات فرعی: 6 7-1- تعريف واژه‏ها : 7 8-1-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی : 9 فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. 10 1-2-مقدمه. 11 2-2-مبانی گردشگری.. 11 3-2-واژه شناسی گردشگری.. 11 جدول ( 1-2-) : تعاریف و تشریح گردشگری از دیدگاه صاحبنظران. 13 4-2-تاریخچه گردشگری.. 15 5-2-عناصر صنعت گردشگری.. 19 جدول ( 2-3- ) عناصر صنعت گردشگری از منظر سی.. 21 جدول ( 3-2-) عناصر عمومی صنعت گردشگری.. 22 6-2-گونه شناسی صنعت گردشگری.. 25 7-2-آثار گردشگری.. 29 جدول ( 5-2) آثار اجتماعی – فرهنگی جهانگرد …

فایل فروشی : بررسی تأثیر ارائه خدمات مشاوره ای به مشتریان بیمه گذاران بر کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه ایران مطالعه موردی شرکتهای بیمه در استان همدان


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      171 فهرست مطالب   چكيده ‌ك فصل اول:کلیات پژوهش.. 1 1-1-مقدمه: 2 2-1-بيان مسئله. 5 3-1- ضرورت انجام پژوهش: 5 4-1- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش: 7 5-1-مدل پژوهش: 7 1-5-1-مدل مفهومی پژوهش: 9 6-1-فرضيه هاي پژوهش : 9 1-6-1-فرضيه اصلي: 9 2-6-1- فرضيات فرعي: 9 7-1- اهداف پژوهش.. 10 1-7-1-هدف اصلي پژوهش: 10 2-7-1-اهداف فرعي : 10 8-1- تعاریف مفهومی: 11 9-1- تعاریف عملیاتی: 12 10-1-محدودیت پژوهش: 13 11-1-قلمرو پژوهش: 13 فصل دوم:مبانی نظری پژوهش.. 14 1-2-مقدمه: 15 2-2-تعریف بیمه و تاریخچه بیمه گری.. 15 1-2-2-تعريف بيمه. 15 2-2-2-عناصر تشكيل دهنده بيمه. 16 3-2-انواع بيمه. 17 1-3-2-بيمه مسئوليت.. 18 4-2-بیمه در ایران. 18 1-4-2-تاریخ پنج هزارساله بیمه در ایران. 18 5-2-تعاريف و كاربرد اصطلاحات آماري مرتبط با بيمه. 19 6-2- عملكرد كلي صنعت بيمه. 21 7-2- عملكرد صنعت بيمه به تفكيك شركتها 21 8-2- عملكرد صنعت بيم …

فایل فروشی : بررسی میزان اشتغال زایی آموزشهای فنی و حرفه ای زندانیان آزاد شده در استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای بهینه سازی آن


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      64 فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق مقدمه. 2 بیان مسئله. 4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق . 5  اهداف تحقيق.. 7 اهداف تحقيق.. 8 سؤالات تحقیق:. 8 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی :. 8 فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق الف)  مبانی نظری.. 12  آموزش فني و حرفه‌اي.. 12 اهميت و اهداف آموزشهاي فني و حرفه‌اي.. 15 آموزش های فنی و حرفه ای در زندان.. 24 انواع آموزش‌های فنی و حرفه‌ای.. 29 هدفهای اشتغال به کار زندانیان.. 34 سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در جهت حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان.. 39 ب) پیشینه تحقیق.. 44 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 44 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 48 ج) جمع بندی.. 54 فصل سوم روش تحقیق روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..56 جامعه آماري …

فایل فروشی : بررسی مقایسه ای تاثیر ارائه خدمات مشاوره ای به مشتریان بیمه گذاران بر کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه ایران مطالعه موردی شرکتهای بیمه در استان همدان


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      174 فهرست مطالب تقدیر و تشکر: ‌ج تقدیم به… ‌د فصل اول: کلیات پژوهش.. 1 1-1مقدمه: 2 1-2-بيان مسئله : 4 1-4-استفاده کنندگان از نتایج پژوهش: 6 1-5-مدل پژوهش: 7 1-1-5-مدل مفهومی پژوهش: 8 1-7- اهداف پژوهش : 10 1-1-7-هدف اصلي پژوهش: 10 2-1-7- اهداف فرعي : 10 1-8- تعاریف مفهومی: 11 1-9-تعاریف عملیاتی: 12 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش.. 14 1-2-مقدمه: 14 2-2-تعریف بیمه و تاریخچه بیمه گری.. 15 1-2-2-تعريف بيمه2 15 2-2-2-عناصر تشكيل دهنده بيمه. 16 3-2-2 خطر. 16 4-2-2- حق بيمه. 17 5-2-2- خسارت.. 17 3-2-انواع بيمه. 17 4-2- بیمه در ایران. 22 1-4-2-تاریخ پنج هزارساله بیمه در ایران. 22 5-2- كشورهاي منطقه چشم انداز. 24 6-2- عملكرد كلي صنعت بيمه. 25 7-2- عملكرد صنعت بيمه به تفكيك شركتها 26 8-2- عملكرد صنعت بيمه به تفكيك رشته ها 27 9-2- عملكرد شركتهاي بيمه به تفكيك رشته. 31 10-2-شرکت های بیمه ایران. 32 11-2-مبانی ن …

فایل فروشی : بررسی تعیین وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیره ای بر اساس مدل سازمانهای پاسخگوی سریع FRO در شهر کرمانشاه


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      129   فهرست مطالب فصل اول: کلیات.. 1 1-1-مقدمه : 2 2-1-بيان مسأله: 3 3-1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 4 4-1- اهداف پژوهش : 5 1-4-1-هدف کلی: 5 1-4-2- اهداف جزئی.. 5 5-1- فرضيه‏هاي تحقیق: 6 7-1-تعاریف مفهومی: 9 فصل دوم:ادبیات پژوهش… 10 1-2-مقدمه: 11 2-2-بخش اول:وفاداری: 12 3-2-شاخص هاي سنجش وفاداري مشتريان : 16 4-2-مراحل تكامل وفاداري مشتريان: 18 5-2-رضایت و وفاداری: 18 6-2-جنبه های مختلف رابطه رضایت و وفاداری: 19 7-2-عوامل اثرگذار بر رابطة رضایت و وفاداری: 23 8-2-بخش دوم:سازمان هاي پاسخگوي سريع : 28 1-8-2-مفهوم پاسخگويي سريع: 28 2-8-2-تعريف پاسخگويي سريع: 30 3-8-2-محركهاي پاسخگويي سريع: 30 شكل (9-2): حوزه‌هاي تغييرات:منبع(Zomay 1999). 35 9-2-تاريخچه سازمانهای پاسخگوی سریع(FRO): 36 10-2-چهارچوب يك سازمان پاسخگوي سريع: 42 شكل (10-2): چهارچوب مشروح FROمنبع: ( نوري، ، 1353). 42 11-2-ارضاء مشتريان در يك ساز …

فایل فروشی : بررسی تاثیر استفاده از نقشه های مفهومی در پیشرفت درسی در درس کار و فناوری و روحیه ی کارآفرینی در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب بر اساس نظریه ساختن گرایی


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      56 1-1-مقدمه: نقشه مفهومی بازنمایی تجسمی روابط معنادار میان مفاهیم است . یک نقشه مفهومی متشکل از هسته ها ورابطه هاست ، در گره ها یک مفهوم ، عبارت یا سوال است که ازطریق رابطه ها به سایر گره ها وصل می شود . خطهاي  ارتباطی میان هسته ها ممکن است نشان دهنده روابطی چون ، رابطه همانندي ( مترادف بودن دو مفهوم ) ، رابطه مشخص سازي ( مشخص کننده سلسله مراتب ها ) و ترکیب بندي ( نشانگر بخشها و اجزاي تشکیل دهنده  مفهوم ) باشند .نقشه هاي مفهومی معمولا به صورت سلسله مراتبی تهیه می شوند ، یعنی مطالب کلی تر وجامع  تر در راس آن قرار می گیرند وهر چه به پایین نقشه نزدیک شویم مفاهیم ومطالب جزئی تر می شوند . برنامه درسی مبتنی بر نقشه مفهومی نسبت به برنامه هاي مرسوم درسی ، مزیت بسیار دارد. استفاده از آن موجب افزایش نمرات دانش آموزان در آزمونهاي پیشرفت تحصیلی می شود . عده اي از معلمان نقشه هاي مفهومی را به عنوان راهبردي آموزشی براي ایجاد یادگیري عمیق تر در …

فایل فروشی : بررسی تاثیر ارزش برند بر میزان خرید مشتریان مواد غذایی مطالعه موردی، شرکت صنایع غذایی بهروز و گلها


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      99 1-1-مقدمه: توسعه و ،یک برند قوی نیازمند تفکر استراتژیک به طوری که ابزارهای برند ادراک ارزش وعده داده شده برای مشتریان را انتقال می دهند و سپس اطمینان حاصل می کنند که وعده داده شده عملی می شود. ساختن یک برند قدرتمند نیازمند تعیین ویژگیهای منافع ملموسی که برند با خود حمل می کند و مزایای مشتریان از افزوده شدن آن منافع و مزایای روانی یا احساسی محصول است.این مفهوم ممکن است برای یک مشتری وفادار تحت عنوان ارزش معنی شود . در بازار انبوه عموما استعداد خرده فروشی به عنوان یک منبع ارزشمند جهت ساختن برند می باشد به طوری که کیفیت خدمات ارائه شده توسط خرده فروشان به افتخارات برند افزوده می شود.ممکن است شرکت ها خود را برای بازار انبوه جایگاه یابی کنند به وسیله فراهم کردن تعاملات با مشتریان مهمی که منافع و ارزش های برند را بهینه می کنند. (جلال زاده و اختیاری، 1388ص42) سهم برند می تواند از طریق مدیریت خوب ارتباط با مشتری و ارج نهادن به او و توجه به نیازهای و …