فایل فروشی : بررسي وضعيت رقيب‌گرايي و مشتري‌گرايي SMEs و ارتباط آن‌ها با عملكرد مشتري (مورد مطالعه: صنايع استان ايلام)


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      146 فهرست مطالب عنوان                                                                                                           صفحه   چکیده 1 فصل اول: كليات تحقيق 1-1- مقدمه. 3 1-2- بيان مسأله. 4 1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق.. 6 1-4- اهداف تحقيق.. 8 1-5- فرضيه‌هاي تحقيق.. 8 1-6- قلمرو تحقيق.. 9 1-7 …

فایل فروشی : تأثیر بنيانهاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان در بانک مسکن استان کرمانشاه در سال 1391


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      177 فهرست مطالب   فصل اول: کلیات                                                                                1-1-مقدمه : 1 1-2-بيان مسأله: 2 1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 4 1-4- اهداف پژوهش : 6 1-4-1-هدف کلی: 6 1-4-2- اهداف جزئی… 6    1-4-3- هدف كاربردي، 6 1-5- فرضيه‏هاي پژوهش: 6 1-6- متغيرهاي پژوهش: 7      1-6-1- مدل پیشنهادی پژوهش: 8 1-7-تعاریف مفهومی: 8      1-8- تعاریف عملیاتی…. …

فایل فروشی : بررسی رابطه سبکهای مدیریت تعارض سازمانی با خلاقیت کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان ایلام


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      142 فهرست مطالب تقدیر و تشکر: ‌ج تقدیم به… ‌د چکیده: 1 فصل اول:کلیات… 2 1-1-مقدمه : 3 2-1- بیان مسئله: 5 3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق: 6 4-1- فرضیات پژوهش: 6 5-1- اهداف پژوهش : 6 6-1- مدل تحلیلی تحقیق : 7 7-1-متغيرهاي پژوهش…. 7 8-1- روش انجام پژوهش…. 7 9-1-روشجمع آوري اطلاعات… 8 10-1-ابزاراندازه گيري اطلاعات… 8 11-1-قلمروپژوهش…. 8 12-1-روش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه. 8 13-1-روش تجزيه وتحليل وآزمون فرضيه ها 8 14-1- تعاریف واژه ها: 9 فصل دوم:ادبیات پژوهش…. 11 1-2-بخش اول تعارض سازمانی.. 12 1-1-2-مقدمه. 12 2-1-2-تعاریف…. 13 3-1-2-تعارض سازمانی.. 13 4-1-2-انواع تعارض: 14 1-4-1-2-تعارض غیر سازنده ( غیر کارکردی) 14 2-4-1-2-تعارض سازنده (کارکردی) 15 5-1-2-دیدگاه متعادل از تعارض: 15 6-1-2-ضرورت همکاری در سازمان: 15 7-1-2-ماهیت تعارض: 18 8-1-2-اهمیت تعارض: 18 9-1-2-ديدگاه نظريه پردازان پس ا …

فایل فروشی : تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر تسهیم اطلاعات و تقویت عملکرد در زنجیره تأمین( مطالعه موردی صنایع غذایی و لبنیاتی شهر کرمانشاه)


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      122 فهرست مطالب عنوان                                                                                                                  صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………… …

فایل فروشی : بررسی تطبیقی مؤلفه های مدیریت مشارکتی ازدیدگاه دانشمندان غربی و قرآن کریم


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      204 چکیده پژوهش:      این پژوهش با بررسی این موضوع که آیا مدیریت مشارکتی و مؤلفه های آن که اندیشمندان برجسته علم مدیریت به آن پرداخته اند، با آیات قرآن کریم مطابقت دارد؟ آیا خداوند دانا و توانا که مالک تمام هستی است و به رموز و نیازهای مخلوقاتش کاملاآگاه است، در اداره جامعه، مدیریت مشارکتی را توصیه می نماید؟ از ان جا که در کشورهای اسلامی که در رأس قانون اساسی آنان کتاب آسمانی قرآن قرار دارد و با این وصف مشکلات بسیاری از نبود مدیریت مشارکتی در اداره امور مدیریتی آنان وجود دارد، لذا مسأله اصلی در این پژوهش این است که: آیامدیریت مشارکتی ازدیدگاه قرآن هائز اهمیت هست؟ قرآن به چه مؤلفه هایی از مدیریت مشارکتی پرداخته است؟ و آیا مؤلفه های مطرح شده از دیدگاه دانشمندان غربی و قرآن کریم تفاوت دارد؟ وپرسش های فرعی عبارتنداز: مؤلفه های مدیریت مشارکتی از دیدگاه دانشمندان غربی کدام است؟ مؤلفه های مدیریت مشارکتی درقرآن کریم کدام است؟ آی …

فایل فروشی : بررسي عوامل مؤثر بر افزايش فروش سيمان (مطالعه موردي: كارخانجات استانهاي كرمانشاه، لرستان و ايلام)


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      135 -1-مقدمه : در دنياي رقابتي امروز، سازمان ها به منظور بقاي خود نياز به استفاده از فنون بازاريابي و نيز تحقيقات تخصصي بازاريابي دارند . بررسي ها نشان داده است كه ناموفق بودن شركتها از ناتواني آنها در بهره گيري از فنون بازاريابي نشأت مي گيرد . اين شركت ها تحولات بازار و تغييرات الگوي مصرف مشتريان را ناديده مي گرفتند و به جاي روي آوردن به بازاريابي پيشرفته، به فروش مي پرداختند و كسب سود بيشتر را بر رضايت مشتريان ترجيح مي دادند . بازاريابي در عين حال يك جنگ است منتهي نه جنگ با اسلحه و يا تفنگ بلكه چنانكه آلبرت امري[1]   در اين رابطه ميگويد : ” بازاريابي يك جنگ متمدنانه است كه در اغلب اين نبردها، شركتها و سازمان هايي موفق مي شوند كه از كلمات، ايده ها و نظم فكري مطلوب تري استفاده مينمايند، به عبارت ديگر داراي مديريت …

فایل فروشی : بررسي اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت گاز كشور


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      161 فهرست مطالب فــصل اول: طــــرح تحـقــيق (كليات پژوهش ) 1 1-1 )مقدمه 2 1-2 )  بيان مسأله و علل برگزيدن موضوع پژوهش. 3 1-3)  ضرورت و اهميت پژوهش. 5 1-4) پيشينه مطالعات انجام شده 6 1-5 ) فرضيه‌هاي پژوهش. 7 1-6) اهداف اساسي از انجام پژوهش. 7 1-7) متغيرهاي پژوهش. 8 1-8)  روش انجام پژوهش. 9 1-8 -1) روش پژوهش. 9 1-8-2)  روش جمع‌آوري اطلاعات 9 1-8 -3) ابزار اندازه گيري اطلاعات 9 1-8 –4 ) قلمرو پژوهش. 10 1-8 -5 ) روش نمونه‌گيري و تعيين حجم نمونه 10 1-9)  روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه‌ها 12 1-10 )تعريف واژهها و اصلاحات كليدي بكار رفته در تحقيق 12 فصل دوم: چارچوب نظري و پيشينه تحقيق 14 ( ادبيات پژوهش) 14 پيشگفتار 15 2-1) آشنايي با سازمان تجارت جهاني ( WTO ) 16 2-1- 1 ) شناسنامه سازمان تجارت جهاني 17 2-1-2) تاريخچه شكل گيري سازمان تجارت جهاني 17 …

فایل فروشی : طراحي، تهيه و استاندارد سازي روايي و پايايي ابزار اندازه گيري کاربرد فناوري در ارتقاي روحيه ي کارآفريني


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      78                                                           فهرست مطالب عنوان                                                                                    &n …

فایل فروشی : بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه¬یابی بر مبنای فعالیت ABC در شرکت صنایع پتروشیمی استان کرمانشاه


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      112 فهرست عناوین 1- چکیده ………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. . ..    5 2- فصل اول ” کلیات پژوهش ”   3- مقدمه ………….. …………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………..   7 4- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……..   7 5- ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… …

فایل فروشی : طراحي، تهيه و استاندارد سازي ( روايي و پايايي) ابزار اندازه گيري کاربرد فناوري در ارتقاي روحيه ي کارآفريني


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      78 فهرست مطالب عنوان                                                                                                            صفحه چكيده …….6 فصل یکم :کلیات پژوهش مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………. …