فایل فروشی : بررسی مقایسه ای تاثیر ارائه خدمات مشاوره ای به مشتریان بیمه گذاران بر کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه ایران مطالعه موردی شرکتهای بیمه در استان همدان


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      174 فهرست مطالب تقدیر و تشکر: ‌ج تقدیم به… ‌د فصل اول: کلیات پژوهش.. 1 1-1مقدمه: 2 1-2-بيان مسئله : 4 1-4-استفاده کنندگان از نتایج پژوهش: 6 1-5-مدل پژوهش: 7 1-1-5-مدل مفهومی پژوهش: 8 1-7- اهداف پژوهش : 10 1-1-7-هدف اصلي پژوهش: 10 2-1-7- اهداف فرعي : 10 1-8- تعاریف مفهومی: 11 1-9-تعاریف عملیاتی: 12 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش.. 14 1-2-مقدمه: 14 2-2-تعریف بیمه و تاریخچه بیمه گری.. 15 1-2-2-تعريف بيمه2 15 2-2-2-عناصر تشكيل دهنده بيمه. 16 3-2-2 خطر. 16 4-2-2- حق بيمه. 17 5-2-2- خسارت.. 17 3-2-انواع بيمه. 17 4-2- بیمه در ایران. 22 1-4-2-تاریخ پنج هزارساله بیمه در ایران. 22 5-2- كشورهاي منطقه چشم انداز. 24 6-2- عملكرد كلي صنعت بيمه. 25 7-2- عملكرد صنعت بيمه به تفكيك شركتها 26 8-2- عملكرد صنعت بيمه به تفكيك رشته ها 27 9-2- عملكرد شركتهاي بيمه به تفكيك رشته. 31 10-2-شرکت های بیمه ایران. 32 11-2-مبانی ن …

فایل فروشی : بررسي وضعيت رقيب‌گرايي و مشتري‌گرايي SMEs و ارتباط آن‌ها با عملكرد مشتري (مورد مطالعه: صنايع استان ايلام)


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      146 فهرست مطالب عنوان                                                                                                           صفحه   چکیده 1 فصل اول: كليات تحقيق 1-1- مقدمه. 3 1-2- بيان مسأله. 4 1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق.. 6 1-4- اهداف تحقيق.. 8 1-5- فرضيه‌هاي تحقيق.. 8 1-6- قلمرو تحقيق.. 9 1-7 …

فایل فروشی : بررسی میزان اشتغال زایی آموزشهای فنی و حرفه ای زندانیان آزاد شده در استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای بهینه سازی آن


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      64 فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق مقدمه. 2 بیان مسئله. 4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق . 5  اهداف تحقيق.. 7 اهداف تحقيق.. 8 سؤالات تحقیق:. 8 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی :. 8 فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق الف)  مبانی نظری.. 12  آموزش فني و حرفه‌اي.. 12 اهميت و اهداف آموزشهاي فني و حرفه‌اي.. 15 آموزش های فنی و حرفه ای در زندان.. 24 انواع آموزش‌های فنی و حرفه‌ای.. 29 هدفهای اشتغال به کار زندانیان.. 34 سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در جهت حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان.. 39 ب) پیشینه تحقیق.. 44 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 44 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 48 ج) جمع بندی.. 54 فصل سوم روش تحقیق روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..56 جامعه آماري …

فایل فروشی : بازاریابی الکترونیک و نقش آن در گسترش فرهنگ بیمه و افزایش پوشش بیمه ای در استان کرمانشاه در سال 1391 (مطالعه موردی بیمه میهن)


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      182 فهرست مطالب فصل اول:کلیات… 13 -مقدمه : 14 -بيان مسأله: 15 – اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 16 – اهداف پژوهش : 17 -هدف کلی پژوهش: 17 – اهداف جزئی.. 17 – فرضيه‏هاي تحقیق: 17 – متغيرهاي تحقيق: 18 -تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش: 18 فصل دوم: ادبیات پژوهش -بخش اول: بازاریابی الکترونیکی.. 22 -مقدمه: 22 -تاریخچه مختصر بازاریابی الکترونیکی.. 22 – فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک…. 23 – تقسیم بندی مباحث مربوط به فناوری های الکترونیک (E-tech) 24 -تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک…. 26 -مفهوم تجارت الکترونیک…. 28 -انواع بازارهای الکترونیکی.. 31 2-4-5-محیط های بازاریابی الکترونیکی.. 32 -اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز برای بازاریابی الکترونیکی.. 33 -بازاریابی الکترونیکی و روش های اعمال آن.. 33 – بازاریابی الکترونیکی در مقابل بازاریابی سنتی.. 35 -آمیخته بازاریابی.. 39 -توسعه محصولات جدیدی برای …

فایل فروشی : بررسی تأثیر ارائه خدمات مشاوره ای به مشتریان بیمه گذاران بر کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه ایران مطالعه موردی شرکتهای بیمه در استان همدان


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      171 فهرست مطالب   چكيده ‌ك فصل اول:کلیات پژوهش.. 1 1-1-مقدمه: 2 2-1-بيان مسئله. 5 3-1- ضرورت انجام پژوهش: 5 4-1- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش: 7 5-1-مدل پژوهش: 7 1-5-1-مدل مفهومی پژوهش: 9 6-1-فرضيه هاي پژوهش : 9 1-6-1-فرضيه اصلي: 9 2-6-1- فرضيات فرعي: 9 7-1- اهداف پژوهش.. 10 1-7-1-هدف اصلي پژوهش: 10 2-7-1-اهداف فرعي : 10 8-1- تعاریف مفهومی: 11 9-1- تعاریف عملیاتی: 12 10-1-محدودیت پژوهش: 13 11-1-قلمرو پژوهش: 13 فصل دوم:مبانی نظری پژوهش.. 14 1-2-مقدمه: 15 2-2-تعریف بیمه و تاریخچه بیمه گری.. 15 1-2-2-تعريف بيمه. 15 2-2-2-عناصر تشكيل دهنده بيمه. 16 3-2-انواع بيمه. 17 1-3-2-بيمه مسئوليت.. 18 4-2-بیمه در ایران. 18 1-4-2-تاریخ پنج هزارساله بیمه در ایران. 18 5-2-تعاريف و كاربرد اصطلاحات آماري مرتبط با بيمه. 19 6-2- عملكرد كلي صنعت بيمه. 21 7-2- عملكرد صنعت بيمه به تفكيك شركتها 21 8-2- عملكرد صنعت بيم …

فایل فروشی : بررسي وشناسايي عوامل مؤثر برتجهيز منابع (جذب سپرده) در بانك ملي كرمانشاه


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      188    عنوان                                                    فهرست مطالب                                          صفحه فصل اول: كليّات تحقيق                                                &nbs …

فایل فروشی : موانع و محدودیتهای توسعه گردشگری شهر کرمانشاه


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      176   چکیده: ‌م فصل اول: کلیات تحقیق.. 1 1-1-مقدمه: 2 2-1- بيان مسأله: 3 3-1- اهمیت و ضرورت تحقيق : 4 4-1- اهداف تحقيق: 5 1-4-1-هدف اصلی پژوهش: 5 2-4-1-اهداف ویژه و کاربردی: 5 5-1-  سؤالات تحقیق: 6 1-5-1-سئوال اصلی: 6 2-5-1-سئوالات فرعی: 6 6-1-  فرضيه‏هاي تحقیق: 6 1-6-1-فرضیه اصلی: 6 2-6-1-فرضیات فرعی: 6 7-1- تعريف واژه‏ها : 7 8-1-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی : 9 فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. 10 1-2-مقدمه. 11 2-2-مبانی گردشگری.. 11 3-2-واژه شناسی گردشگری.. 11 جدول ( 1-2-) : تعاریف و تشریح گردشگری از دیدگاه صاحبنظران. 13 4-2-تاریخچه گردشگری.. 15 5-2-عناصر صنعت گردشگری.. 19 جدول ( 2-3- ) عناصر صنعت گردشگری از منظر سی.. 21 جدول ( 3-2-) عناصر عمومی صنعت گردشگری.. 22 6-2-گونه شناسی صنعت گردشگری.. 25 7-2-آثار گردشگری.. 29 جدول ( 5-2) آثار اجتماعی – فرهنگی جهانگرد …

فایل فروشی : تاثير بنيان هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان در بانک مسکن استان کرمانشاه در سال 1391


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      184 فهرست مطالب   فصل اول: کلیات.. 1 1-1-مقدمه : 2 1-2-بيان مسأله: 3 1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 5 1-4- اهداف پژوهش : 7 1-4-1-هدف کلی: 7 1-4-2- اهداف جزئی.. 7 1-4-3- هدف كاربردي، 7 1-5- فرضيه‏هاي تحقیق: 7 1-6- متغيرهاي تحقيق: 8 1-6-1- مدل پیشنهادی پژوهش: 9 1-7-تعاریف مفهومی: 9 فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 12 2-1-مبانی نظری: 12 2-2-ابعاد فلسفه بازاريابي رابطه مند : 21 2-2-1-بُعد تاکتيکي: 21 2-2-2-بُعد استراتژيک: 21 2-2-3- بُعد فلسفي: 21 2-3-بنيان هاي بازاريابي رابطه مند از ديدگاه مورگان و هانت: 22 2-3-1-اعتماد. 22 2-3-2-تعهد. 22 2-3-3-ارتباطات 23 2-3-4-مديريت تعارض… 23 2-4- سیر تاریخی آميخته بازاريابي تا بازاريابي رابطه مند. 23 2-4-1-دانش اقتصادي ارتباط با مشتري.. 24 2-5- مزاياي بازاريابي رابطه مند. 25 2-6-بازاريابي رابطه مند در سطح جهاني. 26 2-7-فلسفه رابطه مندی و تشریح ابعاد آن. 27 2 …

فایل فروشی : بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه در سال 1139


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      234 فهرست مطالب عنوان ………………………………………………………………………………………………صفحه فصل اول: کلیات… 2 1-1-مقدمه: 3 2-1-بيان مسأله : 4 3-1- اهمیت و ضرورت تحقيق : 5 4-1-  اهداف تحقيق : 7 5-1-  فرضيه‏هاي تحقیق: 8 6-1- تعريف واژه‏ها: 8 6-1-1-تعاریف مفهومی.. 8 6-1-2-تعاریف عملیاتی.. 10 7-1-مدل نهایی پژوهش: 15 فصل دوم: ادبیات پژوهش…. 16 2-1-مقدمه: 17 2-2- بخش اول:مدیریت دانش…. 18 2-2-1-تعريف مديريت دانش…. 18 2-2-2-سير تحول مديريت دانش…. 20 2-3- مكاتب مديريت دانش…. 22 2-3-1-مكتب اقتصادي: 22 2-3-2-مكتب سازماني: 22 2-3-3-مكتب استراتژيك: 23 2-4- نقش سازمان ها در خلق دانش سازماني.. 24 2-5- تئوري دانش محور شركت… 25 2-6- عوامل مؤثر بر سهيم سازي دانش…. 27 2-7-  روش های  پياده سازی فناوري هاي دانش در سازمان هاي داخلي: 28 2-8- راهبرده …

فایل فروشی : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی شرکتهای دولتی و خصوصی شهر پاوه


پایان نامه کارشناسی ارشد    با فرمت     Doc         صفحات      124 فهرست مطالب تقدیر و تشکر تقدیم فصل اول:کلیات پژوهش 1-1-مقدمه 2-1-بيان مسأله 3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش 4-1- اهداف پژوهش هدف کلی اهداف جزیی 5-1-  فرضيه‏هاي تحقیق فرضیه اصلی پژوهش فرضیات فرعی پژوهش 6-1-روش شناسی پژوهش 7-1-قلمرو زمانی و مکانی تحقيق 8-1-مدل پیشنهادی  و متغییرهای پژوهش فصل دوم:ادبیات پژوهش 2-1-مقدمه بخش اول سرمایه های فکری 2-2- تعاريف مختلف انديشمندان از سرمايه اجتماعی   2-3-مباني نظري 2-3-1-  سرمايه انساني 2-3-2-  سرمايه ساختاري 2-3-3- سرمايه مشتري 2-4- سرمايه مشتري به عنوان ميانجي 2-5- دارايي هاي سازماني 1- دارايي هاي مشهود 2- دارايي هاي نا مشهود 2-5-1- دانش 2-5-2- دانش، بنيان سرمایه هاي فكري 2-5-3- مفهوم دانش 2-5-4- سرمايه اجتماعی 2-6- طبقه بندي سرمايه اجتماعی   2-6-1- دانش و يادگيري 2-6-2-مديريت دانش 2-6-3- مديريت نو آوري 2-6-4- بازارهاي سرمايه 2-6-5- …

1 2 3 76